Feeling sick feeling tired feeling sexy feeling nothing feeling smart feeling sad, emotions,
feeling fine feeling dumb, being a girl, a woman, seven days a week.

Estelle Spirig

 

# # # # # # # # #

March 6, 2016